.

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie
Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty
gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany ? w zależności
od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych
części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego
Kupującego (użytkownika końcowego).
5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta
gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby
nieupoważnione traci ważność.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie
okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej
konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek
innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny i wysłać
wraz z dowodem zakupu i Karta Gwarancyjną na adres biuro@folreg.pl
9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła
z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu
jej pisemnego zgłoszenia.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu
odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).