.

Zwroty i reklamacje


REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI
1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący,
niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w
obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W
przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który
będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić
protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera. Kurier ma obowiązek
spisać protokół szkody, w przypadku odmowy kuriera prosimy o zgłoszenie do Biura Obsługi
Klienta Poczta Polska lub Biura Obsługi Klienta Geis.
3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić
szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki
(uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić
zdjęcia uszkodzonego Produktu.
4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego
przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej ?
imienia, nazwiska oraz numeru kuriera ? i niezwłoczne przekazanie tej informacji osobie, która
obsługiwała Zamówienie lub działowi reklamacji pod numerem 33 811 11 42
5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać
pocztą elektroniczną na adres biuro@folreg.pl
6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy
umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
7. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera Poczta Polska lub
Geis, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody,
który został sporządzony wraz z kurierem.
8. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:
Folreg Sp. z o.o.
ul.Szkolna 8
34-340 Kozy
9. Postanowienia punktów 1 ? 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących
będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks
Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie
zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie
protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania
takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE
1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o
tym Sprzedawcę.
2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie
Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu
internetowego formularz reklamacyjny - Załącznik nr 1. Kupujący jest proszony o przesłanie
formularza do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
biuro@folreg.pl
3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:
Folreg Sp. z o.o.
ul.Szkolna 8
34-340 Kozy
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w
przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego
w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od
wydania Produktu Kupującemu.
9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego
? a w szczególności monitora ? mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego
Produktu.
10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami
w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 121 ze zm.) ? zostaje całkowicie wyłączona.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy,
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia,
e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż
te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie
zostało otwarte przez Kupującego,
j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi,
m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w
przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia
zawiera Załącznik nr 1.
4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu
lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Produkty zwracane przy odstąpieniu
od Umowy należy wysłać na adres: Folreg Sp. z o.o. ,ul.Szkolna 8 ,34-340 Kozy
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego dodatkowymi kosztami. W przypadku zwrotu środków za płatność dokonaną przez
Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty
płatniczej Kupującego.
9. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem
nie będą przyjmowane.
10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami
w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób
dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich
działalnością gospodarczą lub zawodową.
Gwarancja
1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie
Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
2. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty
gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
3. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany ? w zależności
od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych
części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
4. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego
Kupującego (użytkownika końcowego).
5. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta
gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby
nieupoważnione traci ważność.
6. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie
okresu gwarancji.
7. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej
konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek
innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
8. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny i wysłać
wraz z dowodem zakupu i Karta Gwarancyjną na adres biuro@folreg.pl
9. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła
z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu
jej pisemnego zgłoszenia.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu
odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).